Leerkrachten willen ondersteuning bij inzet van tablets in de klas

Universiteit Twente heeft onderzoek gedaan naar de inzet van tablets in de klas. Uit het onderzoek onder basisschoolleerkrachten blijkt dat leerkrachten positief zijn over het gebruik van tablets in hun lessen, maar daarnaast meer ondersteuning willen bij het ontwikkelen van lessen waarin de iPad een aanvullende rol heeft op de huidige lesstof.

Source: www.vives.nl

See on Scoop.itICT in de school

Digitale Didactiek | Digitale Didactiek voor Lesgevers

Deze website heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt. Hierbij ligt de focus op de didactiek en niet zozeer op de techniek. En dit om trainers, instructeurs en docenten een opstap aan te bieden die hen vertrouwd maakt met digitale didactiek.

Vanuit de theorie zal de praktijk versterkt worden.

Als je hier voor de eerste keer komt, begin je best door op ‘wegwijs‘ te klikken.

Je kunt de website zelfstandig doornemen of via een georganiseerd begeleid opleidingstraject, momenteel nog alleen voor interne partners, maar dit najaar heb je de mogelijkheid om hier ook aan deel te nemen. Een van de voordelen van het opleidingstraject is dat je met je eigen praktijksituatie aan de slag gaat, waardoor je heel snel de vertaalslag van deze website naar je eigen dagdagelijkse situatie zult ervaren.

Veel digitaal didactisch plezier!

Source: www.digitaledidactiek.be

Modules:

1. Basis (TPACK)

2. Ontwerp

3. Ontwikkeling

4. Uitrollen en nazorg

5. E-coaching

6. Samenwerkend leren

7. Bezorgdheden

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

2 manieren om je leerlingen en studenten betere notities te laten maken

In dit onderzoek experimenteerden Dung Bui en Mark McDaniel met het mogelijks verbeteren van hoe leerlingen notities nemen. In een les met 144 studenten over automechanica werden er random 3 groepen gemaakt:

1 groep kreeg een structuurblad van de les1 groep kreeg schema’s van de stukken van de wagen waarover de les zou gaan met daarop de belangrijkste punten benoemd1 groep kreeg als controlegroep… een wit blad.

Na dit deel van de les moesten alle studenten hun papieren afgeven en werden ze gedurende een half uur afgeleid met een woordtest (die niks ter zake deed) en vervolgens werden de studenten op de al dan niet nieuw verworven kennis van automechanica getest. Eerst door “free recall”, schrijf alles op wat je nog van het eerste lesdeel weet, vervolgens door een reeks van vragen en ten slotte een tekstanalyse test (om te kijken hoe goed ze structuur en informatie uit een tekst kunnen halen).

Zeer opvallende resultaten:

los van hoe sterk een student was, bleken alle studenten met structuurblad beter te scoren op de ‘free recall’.Sterke studenten met structuurblad deden het beter op de vragen, echter zwakkere studenten hadden hier geen voordeel bij.Sterke én zwakke studenten hadden wel duidelijk voordeel van de schema’s.

Dit experiment werd gedaan bij een technisch vak, waardoor we niet met zekerheid kunnen zeggen of dit voor andere vakken een gelijkaardig effect kan hebben.

Source: xyofeinstein.wordpress.com

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

TechYourFuture en Nieuws in de klas lanceren lespakket ‘Technonieuws in de klas’

TechYourFuture, het expertisecentrum voor techniekonderwijs, brengt in samenwerking met Nieuws in de klas het gratis lespakket ‘Technonieuws in de klas’ uit. Het pakket, dat is ontwikkeld door Codename Future, maakt leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs bewust van wetenschap en techniek in het nieuws. Wetenschap en techniek hebben grote invloed op ons leven, maar dat is niet altijd zichtbaar. Van het bakken van brood tot het betalen zonder bankpas: het kan niet zonder techniek. Door het nieuws gericht te volgen, zien leerlingen welke rol wetenschap en techniek speelt in hun eigen leefomgeving.

Technonieuws in de klas
Met het lespakket ‘Technonieuws in de klas’ onderzoeken leerlingen wetenschaps- en techniekonderwerpen in het nieuws en presenteren daarna hun bevindingen aan de klas. Zo ontdekken zij dat nieuwsmedia geschikte bronnen zijn om ontwikkelingen te volgen en leren zij kritisch kijken naar het gebruik van wetenschap en techniek in de samenleving. Het lespakket sluit aan bij Nederlands, techniek en de maatschappijvakken. Bovendien werken leerlingen aan ‘21st Century Skills’, mediawijsheid, informatievaardigheden en burgerschap.

Source: www.docentenplein.nl

Lespakket ontvangen
‘Technonieuws in de klas’ is gratis beschikbaar via http://codenamefuture.nl/technonieuws. Het lespakket bestaat uit drie onderdelen: een instructieles voor het digibord, een set opdrachtenbladen en een stappenplan. Via de Nieuwsservice van Nieuws in de klas zijn de benodigde (digitale) dag- en weekbladen kosteloos aan te vragen. 

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

Nieuw! Lesmethode Reclame Masters

Reclamepower voor kinderen in het basisonderwijs Groepen 4, 5, en 6

Kinderen groeien tegenwoordig op in een wereld vol reclame. Zij zien niet alleen reclame op tv, maar ook op de sociale media die ze gebruiken, in de games die ze spelen, in de video’s die ze kijken, en in hun favoriete apps. Reclame biedt kinderen belangrijke kansen op het gebied van entertainment, communicatie en culturele ontwikkeling (reclame maakt tenslotte veel van deze dingen mogelijk), maar er bestaan ook risico’s voor hun welzijn, zoals materialisme, ouder-kind conflicten en ongezond eetgedrag. Om ervoor te zorgen dat kinderen volledig kunnen profiteren van de kansen en minder gevoelig zijn voor de risico’s die de toenemende commercialisering van de mediaomgeving met zich meebrengt, is het belangrijk dat zij de ruimte krijgen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, bewuste en kritische consumenten.

Bewust en kritisch betekent niet dat kinderen zich helemaal niet meer laten beïnvloeden door reclame; dat is een onmogelijk en in sommige gevallen (denk aan gezondheidscampagnes) zelfs onwenselijk doel. Waar het wel om gaat is dat kinderen meer controle krijgen over de invloed die reclame op hen heeft, zodat ze de kans krijgen meer bewuste keuzes te maken.

Het Reclame Masters lesmateriaal wil kinderen hierbij helpen door juist die kwaliteiten te versterken die kinderen nodig hebben in dit proces. In plaats van kinderen te vertellen hoe ze moeten denken en hoe ze zich moeten voelen en gedragen worden kinderen uitgedaagd zelf te ontdekken wat reclame is en hoe je het kan herkennen, een eigen mening te vormen over reclame en het belang van een kritische houding, en zelf strategieën te bedenken hoe je het beste met reclame om kan gaan. Deze aanpak heeft tot resultaat dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en intrinsiek gemotiveerd raken om ook daadwerkelijk bewust en kritisch met reclame om te gaan. Oftewel, om een echte Reclame Master te zijn!   

Dr. Esther Rozendaal

Wetenschappelijk onderzoeker

Radboud Universiteit Nijmegen

Source: www.mediarakkers.nl

Het lesmateriaal Reclame Masters leert kinderen exact die vaardigheden die zij nodig hebben om de media en de commerciële omgeving beter te kunnen begrijpen en interpreteren, waardoor zij in staat zijn zich te ontwikkelen tot kritische en bewuste kinderconsumenten.

Het lesmateriaal is een interactieve, kortlopende methode (gemiddeld 10 uur) bestaande uit een docentenhandleiding, een leerlingenmap met informatiebladen en opdrachten (inclusief thuisopdrachten) en films. 

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

Game jezelf reclamewijs met Profile Crush, Count the Ads,…! (persbericht UGent)

Op 25 mei lanceert Universiteit Gent het gameplatform reclamewijs.ugent.be waarop jongeren uitgedaagd worden om hun reclamewijsheid te verhogen. Jongeren kunnen via deze games meer leren over online reclame en ze kunnen hun reclamewijsheid testen met een korte quiz.

In september 2014 startte UGent de ontwikkeling van een game-platform om de reclamewijsheid van jongeren te verhogen. Ook jongeren zelf en enkele stakeholders uit de pedagogische, academische en reclamewereld namen deel aan de brainstorm voor het concept en voorzagen de ontwikkelaars van feedback op hun scenario’s. Het resultaat is een online platform met vier verschillende mini-games.

De games leren jongeren reclame te herkennen en er kritisch mee om te gaan. Zo is het in Count the Ads de bedoeling om zo veel mogelijk reclamevormen als zodanig te markeren: de game bevat een uitdagende mix van opvallende formats zoals banners, maar ook moeilijkere reclamevormen zoals native advertising en gesponsorde blogs. In Profile Crush worden de persoonsgegevens die jongeren vrijgeven via Facebook verwerkt in het game, om hen te confronteren met de grote hoeveelheid persoonsgegevens die ze online soms onbewust prijsgeven.

Reclame: alomtegenwoordig en steeds moeilijker herkenbaar

Reclame beperkt zich al lang niet meer tot radio- of tv-spotjes of billboards in het straatbeeld. Ook de online wereld staat bol van de reclameboodschappen. Bovendien wordt het steeds moeilijker om reclame te herkennen. Denk maar aan advergames, gepersonaliseerde reclame op sociale netwerksites of gesponsorde blogs en video channels. Hierbij worden reclameboodschappen niet enkel verweven in de (interactieve) mediacontent, maar worden vaak ook nieuwe doelstellingen nagestreefd zoals het verzamelen van persoonlijke gegevens en het ‘sharen’ van reclame. Reclame waarvan de commerciële intentie niet duidelijk is, kan kinderen en jongeren echter onbewust beïnvloeden, wat kan leiden tot impulsieve en onnodige aankopen of kind-ouder-conflicten. Bovendien blijkt dat het huidige juridische kader niet langer toereikend is met betrekking tot de manier waarop kinderen en jongeren bereikt mogen/kunnen worden in het huidige digitale medialandschap.

Toch is reclame niet negatief want reclameboodschappen kunnen jongeren helpen om geïnformeerde keuzes te maken. Hiervoor moeten ze echter over de capaciteit en mogelijkheid beschikken om de reclameboodschappen te herkennen en de commerciële intentie van de reclamemakers te begrijpen. Met andere woorden: om reclame in hun voordeel te gebruiken, moeten jongeren voldoende reclamewijs zijn. Onderzoek wijst er echter op dat deze reclamewijsheid meestal zeer laag is voor de nieuwe reclamevormen. Het is dus hoog tijd om jongeren reclamevaardigheden aan te leren.

Nood aan een nieuw beleid en sensibilisering

In de vorige legislatuur was er reeds een toenemende aandacht voor media- en reclamewijsheid en ook minister Gatz zet hier in zijn beleidsnota sterk op in. De overheid ziet in dat de huidige regelgeving niet meer waterdicht is en dat er dus nood is aan het herzien van het beleid, niet enkel op juridisch vlak, maar ook aan empowerment van kinderen, jongeren en zelfs volwassenen door middel van educatie en sensibilisering.

Deze nood wordt ook duidelijk aangevoeld in onze buurlanden, waar initiatieven zoals de Stichting Media Rakkers in Nederland en Media Smart in de UK zich al jaren inzetten op het verhogen van media- en reclamewijsheid. In navolging hiervan zet ook de UGent zich in voor deze empowerment en heeft zich als doel gesteld om in eigen land kinderen en jongeren om te vormen tot bewuste en kritische consumenten. Naast het lanceren van de games, coördineert UGent ook het AdLit-project, een vierjarig interdisciplinair onderzoeksproject om kinderen en jongeren te leren omgaan met  reclame. In dit project werken vier universiteiten (Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel) en heel wat stakeholders samen om na te gaan hoe ze de reclamewijsheid van minderjarigen kunnen verhogen. Dit gebeurt onder andere door het ontwikkelen van educatieve pakketten, het uitvoeren van een risicoanalyse, het opzetten van sensibiliseringscampagnes en het ontwikkelen en implementeren van reclamecues waardoor kinderen en jongeren reclame sneller gaan herkennen.

Tot slot formuleert AdLit ook aanbevelingen voor beleid en zelfregulering. De leden van AdLit streven ernaar om de relevantie van deze tools niet te beperken tot kinderen en jongeren, maar willen ook hun ouders, leerkrachten, opvoeders, de media- en reclame industrie en beleidsmakers bereiken.

Ook EU zet in op bescherming van jongeren

De Europese Commissie lanceerde in 2012 de “Europese Strategie voor een beter internet voor kinderen” waarin aandacht werd gevraagd voor beschermingsstandaarden met betrekking tot online reclame waarmee kinderen worden geconfronteerd. Deze strategie benadrukt ook sterk het belang van mediawijsheid en het aanleren van digitale vaardigheden. Zeer recent, op 7 mei 2015, werd de Digital Single Market strategie voorgesteld. De Europese Commissie kondigt daarin aan dat de huidige regels in verband met reclame en de bescherming van minderjarigen in audiovisuele mediadiensten in de komende jaren zullen worden herzien. Ook op dit beleidsniveau is dit dus een prioriteit!

Take the challenge en maak kans op een tablet!

Weet jij perfect wat online reclame is en ben je ervan overtuigd dat je alle reclame moeiteloos herkent? Ga dan de uitdaging aan en maak kans op een Samsung Galaxy Tab 4!

Wat moet je doen? Simpel! Surf naar reclamewijs.ugent.be, speel onze games en beantwoord vervolgens de reclamewijze wedstrijdvraag en maak kans op een tablet! De winnaars worden op 26 juni bekend gemaakt. Alle info omtrent de wedstrijd kan je hier vinden.

Source: xyofeinstein.wordpress.com

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

Welk effect hebben helpende ouders op leren? Hoge verwachtingen meest effect, helpen met huiswerk weinig

Een nieuwe meta-studie bekeek 37 onderzoeken naar het effect van ouders op het leren van hun kinderen die gepubliceerd werden tussen 2000 en 2013 en waarbij men onderzoeken selecteerde die naar effecten keken bij leeftijden tussen kleuterschool en het einde van leerplichtonderwijs.

De onderzoekers kregen zo een overzicht van 108 elementen hoe ouders een rol mee kunnen spelen in het beïnvloeden van de schoolresultaten van hun kinderen.

Als we specifiek kijken naar oudergedrag, dan zien we dat het lijstje van meest naar minst effect er zo uitziet:

– De verwachtingen van ouders (effect=0.224)
– Praten met je kinderen over school (effect=0.200)
– Samen lezen met kinderen (effect=0.168)
– De opvoedingsstijl (effect=0.130)
– Helpen met huiswerk (effect=0.024)
– Ouders die meewerken met schoolactiviteiten (effect=0.010)

Sommige van deze effecten verbazen niet zo, de meerwaarde van voorlezen is zo al langer bekend. Het beperkte effect van helpen met huiswerk kan misschien voor wat input zorgen in het de huiswerkdebat.

Ook opvallend in het onderzoek is dat ze keken voor welke vakgebieden ouders het meest en het minst effect hebben. Hier blijkt dat je met kunstvakken de grootste invloed ziet, vervolgens taal, maar waarbij de invloed voor de andere vakken direct relatief klein wordt (denk aan lezen, wiskunde of een andere taal leren) en waarbij voor wetenschappen het effect van helpende ouders… zelf negatief zou zijn (alhoewel heel beperkt en gebaseerd op slechts 2 studies). Dit ligt trouwens in lijn met het Britse genenonderzoek dat aangaf dat welke vakken het minst erfelijk bepaald waren en welke het meest.

Wil dit zeggen dat je nu niet meer je kind moet helpen met zijn huiswerk? Nee. Behalve misschien met de wetenschapsvakken ;).

Source: xyofeinstein.wordpress.com

See on Scoop.itOuderbetrokkenheid

Hoe stimuleer je als ouders de studieresultaten van je kinderen?

De nieuwsbrief “Best Evidence in Brief” van het Center for Research and Reform in Education berichtte deze week o.a. over een meta-analyse waarin de impact van ouderbetrokkenheid op studieresultaten werd geanalyseerd. Hieruit blijkt dat o.a. (hoge) verwachtingen van ouders, het regelmatig praten met je kinderen over activiteiten op school en aanleren van leesgewoontes de grootste impact hebben. Toezien op het huiswerk en deelnemen aan activiteiten op school hebben volgens deze studie het minste effect op studieresultaten. 

“A recent meta-analysis published in Educational Research Review examined the effects of parental involvement on student achievement.

A total of 37 out of 5,000 studies that were reviewed met the authors’ selection criteria, with the 37 studies examining more than 80,000 students and their families.

To be included, studies had to:

• Take place between kindergarten and twelfth grade

• Be published between 2000-2013

• Report parent participation in their children’s education, but not as part of a designated program

• Examine the effects of parent involvement on academic achievement quantitatively

Because each study looked at different variables affecting achievement outcomes, as well as different populations affected, the authors broke down each study into independent analytical units, calculating 108 effect sizes for comparison.

They found that parental expectations had the largest influence on children’s academic achievement, followed by discussing school activities with children and helping them develop reading habits. Homework supervision and participation in school activities demonstrated the least effect.” (bron: nieuwsbrief Best evidence in Brief)

Source: lerenhoezo.wordpress.com

See on Scoop.itOuderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is de 8e HEA ambitie. Deze video is gemaakt tijdens het Onderwijsfestival voor ouders. Aan het woord o.a. Ingrid van Engelshoven, wethouder Onderwijs en Dienstverlening en Marion Beaujan, ambassadeur van ouderbetrokkenheid. Waarom is ouderbetrokkenheid zo belangrijk en wat kun je als ouder, docent of schoolleider doen?

Source: www.youtube.com

See on Scoop.itOuderbetrokkenheid

(Vooral) Ouders zorgen voor goeie studieresultaten!

Volgens een Amerikaanse studie bij meer dan 10.000 tieners blijkt dat ouders die hun kinderen actief ondersteunen bij hun opleiding (helpen bij huiswerk, bijwonen schoolse activiteiten, …) een groot effect op de resultaten van zoon of dochterlief hebben, in die mate zelfs dat ze de invloed van een ‘zwakke’ school kunnen compenseren.

De studie toont aan dat ouders zich bewust moeten zijn van hun belangrijke rol tijdens het leerproces van hun kinderen. Daarom moeten ouders volgens de onderzoekers ook voldoende tijd investeren in hun kinderen, hun huiswerk controleren, deelnemen aan schoolse activiteiten en hun kinderen laten weten dat school belangrijk is.

Het onderzoek wees uit dat jongeren die in ‘zwakkere’ scholen zaten maar die toch sterk gesteund werden door hun omgeving (de sleutelbegrippen hierbij zijn volgens de onderzoekers: vertrouwen, goede communicatie en actieve betrokkenheid bij de schoolse prestaties van het kind) betere academische prestaties neerzetten dan jongeren in ‘sterke’ scholen (= scholen met een stimulerende leeromgeving, scholen die extra activiteiten organiseren voor hun leerlingen, scholen waarbij de leerkrachten in staat zijn om te beantwoorden aan de noden van de individuele leerlingen) maar waarbij hun familiale omgeving niet of nauwelijks betrokken was.

Daarom suggereren de onderzoekers ook dat er niet alleen moet worden ingezet op een verdere professionalisering van de leerkrachten en scholen maar dat er ook moet worden gezocht naar oplossingen (bv.  flexibele werktijden) die tot een hogere betrokkenheid van de ouders leiden omdat dit mogelijk een veel grotere return kan opleveren.

Source: lerenhoezo.wordpress.com

See on Scoop.itOuderbetrokkenheid